Giám sát khai thác, sử dụng nước dưới đất theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Giám sát khai thác, sử dụng nước dưới đất

Thông số, hình thức theo công suất khai thác ngày đêm (m3/ngày đêm)

Giám sát khai thác, sử dụng nước dưới đất
Giám sát khai thác, sử dụng nước dưới đất
  • QTTĐ: quan trắc tự động
  • ĐK: định kỳ

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Công trình khai thác có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên phải thực hiện giám sát tự động, trực tuyến các thông số mực nước, lưu lượng khai thác của giếng khai thác, giám sát định kỳ đối với thông số chất lượng nước. Ngoài ra, công trình khai thác có quy mô từ 3000 m3/ngày đêm trở lên phải thực hiện giám sát tự động, trực tuyến thông số mực nước tại giếng quan trắc.

Công trình có quy mô trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm thực hiện giám sát định kỳ các thông số mực nước, lưu lượng khai thác, chất lượng nước trong quá trình khai thác tại giếng khai thác.

Chế độ giám sát

  • Không quá 1 giờ 1 lần đối với các thông số yêu cầu giám sát tự động, trực tuyến
  • Không quá 12 giờ 1 lần đối với các thông số giám sát định kỳ, và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 20 giờ hằng ngày; đối với các thông số chất lượng trong quá trình khai thác, cập nhật số liệu vào hệ thống không quá 5 ngày kể từ ngày có kết quả phân tích (theo điều 12).

Yêu cầu về thiết bị đo đạc, kết nối, truyền dữ liệu của cơ sở có công trình

  • Thiết bị có dải đo phù hợp, sai số cho phép của thiết bị đo mực nước là 1 cm, của thiết bị đo lưu lượng là 5% giá trị thực.
  • Hoạt động liên tục, kết nối số liệu tới hệ thống giám sát với tần suất không quá 15 phút, camera tới thiểu 1 khung hình/phút.
  • Thiết bị đo được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành (theo điều 8).

(Đang cập nhật)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *