Quân lệnh như sơn (Lục Tốn)

“Nếu Đại sói không theo quân lệnh và không chém đầu phó tướng, thì sẽ có một ngày Lưu Bị cũng chém cái đầu ta xuống”.

Tôn Quyền nói với ba quân khi Lục Tốn nhận tội là đã chém đầu phó tướng (là em vợ Tôn Quyền) vì không tuân theo quân lệnh của Lục Tốn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *